Call Center 02 619 2333 ไทย | ENGLISH
Investor
Relations
Investor Relations
Menu
Anti-Bribery & Corruption Policy
เรื่อง ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 • นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบบริษัทฯ และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

 • มาตรการดำเนินการ
  1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการให้ผลตอบแทนและการปฏิบัติงานในทุกกรณีโดยบริษัทฯ จะคุ้มครองไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น รวมถึงการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่องการให้ข้อเท็จจริงและการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไปและให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติที่บริษัทย่อยบริษัทร่วมทุน และบริษัทที่มีอำนาจควบคุมอย่างเคร่งครัด
  3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในเรื่องดังต่อไปนี้
   • การเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง
    บริษัทฯ มีนโยบายการเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร หรือการกระทำอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองและ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายรัฐธรรมนูญและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย
   • การรับการให้ของขวัญทรัพย์สินค่าบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด
    บริษัทฯกำหนดนโยบายว่า "การรับการให้ของขวัญทรัพย์สินค่าบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใดต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น"
   • การบริจาคเพื่อการกุศล
    บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่า "การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน สังคม โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องนำไปใช้ในสาธารณกุศล ต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนไม่เป็นเส้นทางสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น"
   • การให้เงินสนับสนุน
    บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่า "การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบผลสำเร็จเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้าของบริษัทหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบนโดยการกำหนดขั้นตอนอำนาจอนุมัติอย่างรัดกุมสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆได้"
   • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ/สั่งจ้างกับภาครัฐ
    บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่า "ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไประเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ/สั่งจ้างของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
   • นโยบายหรือระเบียบคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ถ้ามี)

  4. ตามมาตรการข้อ 3 กำหนดให้ฝ่ายจัดการไปจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และออก "ระเบียบคำสั่ง" ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป

 • แนวทางการปฏิบัติ
  1. กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
  3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
  5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้
  6. บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางดังนี้
   • แจ้งผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :-
    69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115
    ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
    เบอร์โทรศัพท์ 036-224171-8 ต่อ 282
   • E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th