Call Center 02 619 2333 ไทย | ENGLISH
Investor
Relations
Investor Relations
Menu
Policy Concerns
เรื่อง ดาวน์โหลด
นโยบายว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง
คำสั่งที่ ผจ.019/2558 เรื่อง การรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด
คำสั่งที่ ผจ.020/2558 เรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศล
คำสั่งที่ ผจ.021/2558 เรื่อง การให้เงินสนับสนุน
คำสั่งที่ ผจ.104/2558 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คำสั่งที่ ผจ.025/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คำสั่งที่ ผจ.105/2558 เรื่อง การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด