Call Center 02 619 2333 ไทย | ENGLISH
Investor
Relations
Investor Relations
Menu
CSR Board

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อให้การดำเนินการงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุมและต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสาธิต สุดบรรทัด ประธาน
2. น.ส. ธนกานต์ พันธาภิรัตน์ กรรมการ
3. นางจงกลนี นาคเสน กรรมการ
4. นายสุนทร สุวรรณเจตต์ กรรมการ
5. นายสมควร สิทธิโชคธรรม กรรมการ
6. นายสุพจน์ สุวรรณมุณี กรรมการ
7. นายเสรี แสงมาก กรรมการ
8. นายมานพ จิตต์ธรรม กรรมการ
9. นายดิเรก  ชาวกงจักร กรรมการ
10. นายอุทัย จันทร์เส กรรมการ
11. นางเสาวภา เกียรติวิชัยงาม กรรมการ
12. นายปองพล จักรกาญจน์ กรรมการ
13. น.ส.วลัยรักษ์ ชวนะกุล กรรมการ
14. น.ส.นิภาภัทร นิ่มเนียม กรรมการ และเลขานุการ

หน้าที่ และรับผิดชอบของคณะกรรมการ CSR มีดังนี้

  1. กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
  2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณ ในการดำเนินการในแต่ละปี
  3. ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
  4. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการ