Call Center 02 619 2333 ไทย | ENGLISH
Investor
Relations
Investor Relations
Menu
ESOP Project

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการโอนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเห็นสมควร
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่า 35 ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 49,650,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : วันที่ 1 ตุลาคม 2552
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : วันที่ 1 ตุลาคม 2552
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 ตุลาคม 2552
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 กันยายน 2557
วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก : วันที่ 15 ตุลาคม 2552
วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : วันที่ 15 มิถุนายน 2557
ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ : ราคา 2.34 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกัน หลังวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557)

จำนวนการใช้สิทธิและยอดคงเหลือ

1. จำนวนผู้ขอใช้สิทธิ 3 ราย
2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ 146,000 หน่วย
3. จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 146,000 หุ้น
4. มูลค่าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 146,000 บาท
5. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 1,692,000 หน่วย
6. จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,692,000 หุ้น
7. จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ 341,640 บาท

เงื่อนไข วิธีการ และสถานที่ในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ในวันทำการใดๆ ของช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิที่ตนประสงค์จะใช้สิทธินั้น ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

(2) ระยะเวลาการใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิตามสัดส่วนดังนี้

ครั้งที่ 1 : ภายในปีที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่ เกินร้อยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร
ครั้งที่ 2 : ภายในปีที่ 2 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 3 : ภายในปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1 – 2)
ครั้งที่ 4 : ภายในปีที่ 4 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1 – 3)
ครั้งที่ 5 : ภายในปีที่ 5 นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1 – 4)

(3) ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใดประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของตน จะต้องดำเนินการและนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ในวันทำการใดๆ ของช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิที่ตนประสงค์จะใช้สิทธินั้น ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

 • แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ได้จากนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ที่ทำการสำนักงานใหญ่)

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 135kb

  ดาวน์โหลด

 • ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกโดยบริษัทฯ ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 • ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยให้ชำระเป็นเงินโอน เพื่อเข้าบัญชี “บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” เลขที่บัญชี 001-0-16310-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานเพลินจิต ภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่ได้มีการใช้สิทธินั้น ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งแฟ็กซ์ ใบนำฝากเงิน (Pay In) มาที่เบอร์ 0-3622-1464 เพื่อยืนยันการโอนเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยัง มิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วในกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง
 • หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญรองรับตามการใช้สิทธิ
  1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. เอกสารอื่นใดตามที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ กำหนด
 • ชำระเงินค่าภาษีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องชำระเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของตน

(4) ภาระภาษีของผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ มีภาระในการชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในวันกำหนดการใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนเงินค่าภาษีโดยประมาณที่บริษัทฯ จะหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรจะคำนวณจากผลต่างของราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในเดือนที่มีการใช้สิทธิกับราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดประกาศราคาตลาดดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในเวลา 8.30 น. ของวันทำการแรกของระยะเวลาการใช้สิทธิแต่ละช่วง

ณ สิ้นเดือนที่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะนำส่งเงินค่าภาษีที่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธินำส่งไว้ที่บริษัทฯ ให้แก่กรมสรรพากร หลังจากนั้นเมื่อสิ้นปี บริษัทฯ จะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละราย โดยรายได้พึงประเมินในใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะคำนวณจากผลต่างของราคาตลาดเฉลี่ยของหุ้นสามัญในเดือนที่มีการใช้สิทธิกับราคาการใช้สิทธิ คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิซื้อ ซึ่งผลต่างระหว่างเงินภาษีที่นำส่งไว้กับภาระภาษีที่ต้องจ่ายจริง ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิมีหน้าที่จะต้องนำส่งเงินภาษีที่ชำระไว้ไม่ครบถ้วน หรือขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน (แล้วแต่กรณี) ต่อกรมสรรพากรเอง

ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

(5) การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กล่าวคือ 100 หุ้น) ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายซึ่งจะใช้สิทธิเท่าใดก็ได้

อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิหรือ การปรับราคาการใช้สิทธิตามที่ระบุระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นสามัญนั้นทิ้ง โดยไม่มีการชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใด ๆ สำหรับเศษหุ้นสามัญที่ถูกตัดดังกล่าว

(6) การปฏิบัติของบริษัทฯ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน

หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ หรือบริษัทฯตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิกรอกลงบนแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีการปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯ จะให้เวลาผู้แสดงความจำนงในการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการใช้สิทธิ ภายในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นเอง มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะส่งเงินและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนให้แก่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 30 วันทำการนับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธินั้น ทั้งนี้จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(7) การออกและส่งมอบหุ้น

การออกและการส่งมอบหุ้นนั้น ชื่อที่ระบุในใบหุ้นจะเป็นชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ หรือชื่อทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายของผู้ใช้สิทธินั้น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถจนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยังที่อยู่ของผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธินั้น อย่างไรก็ตาม ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิอาจตกลงให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิอาจใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะต้องระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยถูกต้อง ไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิและบริษัทฯ จะนำหุ้นดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธินั้น

(8) การยกเลิกความจำนงในการใช้สิทธิ

เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญแล้ว กล่าวคือ ได้ส่งใบสำคัญแสดงสิทธิและแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ชำระอากรแสตมป์ ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ และชำระ ค่าภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกความจำนงการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องก่อนที่บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อไปที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ประมาณ 2 วันทำการหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิ)

(9) การแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ที่มาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ บริษัทศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ และนำรายชื่อดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์โดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธินั้น และบริษัทฯ จะยื่นคำขอนำหุ้นออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิที่มีการใช้สิทธินั้น

ผู้ถือหุ้นสามัญออกใหม่ดังกล่าวต้องรอให้หุ้นนั้นจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสียก่อน จึงจะเริ่มทำธุรกรรมใดๆ กับหุ้นดังกล่าวได้

(10) สิทธิภายใต้หุ้นสามัญใหม่

สิทธิภายใต้หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออก และเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

(11) สิทธิของผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิก่อนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ ที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น ถึงวันก่อนที่จะมีชื่อของผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะถือว่าสิทธิของผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิมีสภาพเหมือนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และตั้งแต่วันที่ชื่อของผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะถือว่าผู้แสดงความจำนงในการใช้สิทธินั้น เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(12) สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อพ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่มีการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นผลลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป

(13) สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ (สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-4001 ถึง 8 ต่อ 307
โทรสาร : 0-3622-4017, 0-3622-1464